t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Python Training Institute (RT Nagar) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: bán tgian
lương thưởng: 5000

Python is an interpreted high-level programming language for general-purpose programming. Created by Guido van Rossum and first released in 1991, Python has a design philosophy that emphasizes code readability, notably using significant whitespace.
The huge series of libraries it offers, and its significant use in areas like internet, desktop and embedded utility makes Java one of the maximum preferred skills inside the enterprise.
100% Guaranteed JOB Support. Learn Real Time Python Programming language Courses from Highly Experienced Trainers in our Institute.
If a candidate has mastered PHP, gaining knowledge of languages and ideas like Python, Ruby, machine learning, big data analytics, and will become relatively easier.
So enroll in Python programming language for your brighter future.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6645429169

đã đăng:

hay nhất [?]